Se connecter

Missieverklaring en gebruiksvoorwaarden

27 april 2023

Deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 april 2023.

Missie van deze site :

 • Bijdragen aan verbeteren van de kwaliteit van leven en gezondheid van patiënten met hartfalen 
 • Patiënten, hun families en verzorgers de aandoening hartfalen beter helpen begrijpen 
 • Het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling van hartfalen in België en het bevorderen van wetenschappelijke uitwisseling en aanmoedigen van klinisch en fundamenteel onderzoek in het domein van hartfalen.


De Belgian Working Group on Heart Failure van de Belgian Society of Cardiology is een professionele organisatie en verstrekt geen medisch advies en/of een diagnose met betrekking tot hartfalen. Als u symptomen van en/of vragen hebt over hartfalen, dan moet u contact opnemen met uw arts.

Gebruiksvoorwaarden :

De websites www.hartfalen.be / www.insuffisancecardiaque.be / www.heartfailure.be zijn ontwikkeld onder begeleiding van de Belgian Working Group on Heart Failure (BWGHF). De BWGHF is een geregistreerde tak van de Belgian Society of Cardiology (BSC). Toegang tot en gebruik van deze website wordt verleend en is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden :

 1. Uw gebruik van deze website betekent acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden op de datum van uw eerste gebruik van de site.
 2. De BWGHF behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door online wijzigingen te plaatsen. Uw aanhoudend gebruik van deze website nadat wijzigingen zijn geplaatst, betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen in de overeenkomst.
 3. U stemt ermee in deze website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten of het gebruik en het genot van de site door derden beperkt of verhindert.

Disclaimer :

 1. In geen geval is de Belgian Working Group on Heart Failure (BWGHF) aansprakelijk ten opzichte van de gebruiker of ieder ander voor enig besluit dat is genomen of enige actie die is ondernomen waarbij is vertrouwd op de informatie op of verstrekt aan de hand van gebruik van deze website. De BWGHF is ook niet aansprakelijk voor enige incidentele, indirecte of bijzondere schade of voor vervolgschade.

De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over je gezondheid altijd je behandelend arts. De BWGHF aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site, of voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor het eigen risico van de gebruiker.

 1. De informatie op deze website is bedoeld ter aanvulling op de ondersteuning en zorg die wordt geleverd door gekwalificeerde medische professionals. Deze website is niet bedoeld als en mag niet worden opgevat als vervanging van professioneel medisch advies of medische zorg. Er moet altijd advies bij een medische professional worden ingewonnen alvorens te beginnen (of stoppen) met enige vorm van medische behandeling. Met het oog hierop wordt alle informatie op deze website uitsluitend aangeboden voor educatieve doeleinden.
 2. Hoewel de Belgian Working Group on Heart Failure (BWGHF) alle mogelijke zorg heeft betracht bij het samenstellen van deze website, kan zij niet alle informatie inspecteren om het waarheidsgehalte, de nauwkeurigheid en actueel zijn, betrouwbaarheid, volledigheid en relevantie ervan vast te stellen. In geen geval is de BWGHF aansprakelijk voor enige
  schade, waaronder, maar niet beperkt tot, indirecte schade of gevolgschade of eventuele schade of winstderving in welke vorm dan ook als gevolg van het gebruik van of in verband met dergelijk gebruik of het verlies van gebruik van de site, hetzij contractmatig of bij nalatigheid.
 3. In geen enkel geval zal de Belgian Working Group on Heart Failure (BWGHF), of enige gelieerde medewerkers of bijdragers aan de website, aansprakelijk zijn ten opzichte van u als websitebezoeker of enige andere persoon of entiteit, voor enige beslissing die is genomen of waarnaar is gehandeld als gevolg van het vertrouwen op de informatie op de website. U stemt ermee in dat noch de BWGHF, noch enige gelieerde medewerkers of bijdragers aan de website
  verantwoordelijk zijn voor eventuele schade (waaronder, zonder beperking: directe, indirecte, incidentele, bijzondere schade of gevolgschade), of verlies van gegevens of winstderving, zelfs niet als de Belgian Society of Cardiology (BSC) of enige andere gelieerde medewerkers of bijdragers aan de website zijn geadviseerd over de mogelijkheid van een dergelijk verlies.
 4. De Belgian Working Group on Heart Failure (BWGHF) garandeert niet dat de technische functies in het materiaal op deze website ononderbroken of foutvrij zijn, dat storingen worden gecorrigeerd of dat deze website of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de materialen weerspiegelt.

Auteursrechtelijke beperkingen :

 1. De websites www.hartfalen.be / www.insuffisancecardiaque.be / www.heartfailure.be zijn eigendom van de Belgian Working Group on Heart Failure (BWGHF). Commercieel gebruik of publicatie van alle of enige items die worden weergegeven is strikt verboden zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de BWGHF.

Documenten op deze website mogen uitsluitend gekopieerd worden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat de auteursrechten en bronvermeldingen ook worden gekopieerd, er geen aanpassingen worden gedaan en het document in zijn geheel wordt gekopieerd. Sommige documenten en foto’s zijn echter gepubliceerd op deze website met de toestemming van de betreffende eigenaren van het auteursrecht (niet de BWGHF). Alle rechten op deze documenten zijn voorbehouden en toestemming om ze te kopiëren moet worden gevraagd aan de eigenaren van het auteursrecht (de bronnen worden in/bij deze documenten/foto’s vermeld).

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de sites van de BWGHF, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

 • een site mag niet de schijn wekken dat de BWGHF de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of anbeveelt
 • de sites van de BWGHF mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames)
 • een site mag een link naar de BWGHF maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren
 • een site mag op geen enkele manier het logo van de BWGHF gebruiken zonder schriftelijke toestemming
 • een site mag geen onjuiste informatie over de BWGHF en haar producten en/of diensten geven
 • een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven
 1. Eventueel ongeoorloofd gebruik kan resulteren in stappen van de Belgian Working Group on Heart Failure (BWGHF) waarbij wordt geëist dat het betreffende materiaal niet meer wordt weergegeven/verspreid en in mogelijke juridische stappen.
 2. De website bevat links naar websites van andere partijen dan de Belgian Working Group on Heart Failure (BWGHF). Dergelijke links worden uitsluitend weergegeven voor het gemak van de Gebruiker. De BWGHF heeft geen gezag over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Dat de BWGHF links naar dergelijke websites heeft opgenomen, impliceert niet dat het materiaal op dergelijke websites wordt ondersteund of dat er enig verband is met de exploitanten ervan. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het beoordelen van de correctheid en volledigheid van informatie op websites van derden, en voor het beoordelen van de waarde en integriteit van goederen en diensten die door dergelijke websites worden aangeboden.
 3. De Belgian Working Group on Heart Failure (BWGHF) spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
  De BWGHF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben door naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.
  Indien en voor zover de BWGHF beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de BWGHF deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

Indien deze Gebruiksvoorwaarden niet volledig worden geaccepteerd, moet het gebruik van deze site onmiddellijk worden beëindigd.

Auteurs en inhoud :

De websites www.hartfalen.be / www.insuffisancecardiaque.be / www.heartfailure.be zijn ontwikkeld onder leiding van de Belgian Working Group on Heart Failure (BWGHF).
De inhoud van deze website is grotendeels origineel en is gebaseerd op aanbevelingen in overeenstemming met de richtlijnen van de European Society of Cardiology.

Werkgroepleden:

 • Caroline Weytjens verbonden aan dienst Cardiologie UZ Brussel
 • Delphine Vervloet verbonden aan de dienst Cardiologie AZ Maria Middelares Gent
 • Olivier Gurne verbonden aan de dienst Cardiologie Cliniques Universitaires Saint-Luc
 • Quentin Coster grafisch vormgever van Elicla
historymenucross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram