Se connecter

Privacybeleid

3 mei 2022

Verantwoordelijke redacteur

De verantwoordelijke uitgever van deze website is de Belgian Working Group on Heart Failure. Ons bedrijf is gevestigd adres.

U kunt ons bereiken per e-mail via info@heartfailure.be. Ons ondernemingsnummer is BE 0556750603.

Privacybeleid

Belgian Working Group on Heart Failure is de gegevensbeheerder voor de gegevens die op deze website worden verzameld. De verwerkingsverantwoordelijke voor “ Belgian Working Group on Heart Failure ” is Delphine Vervloet en Caroline Weytjens  Voor vragen over dit privacybeleid kunt u per e-mail contact met hen opnemen.

De Belgische werkgroep over hartfalen (Belgian Working Group on Heart Failure (BWGHF) is ontstaan als één van de werkgroepen van de Belgische Vereniging van Cardiologie in 2004 met als belangrijkste doelstellingen het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling van hartfalen in België en het bevorderen van wetenschappelijke uitwisseling en aanmoedigen van klinisch en fundamenteel onderzoek in het domein van hartfalen.

Het vzw is actief in België.

In dit privacybeleid gebruiken we de naam "BWGHF" om naar het bedrijf te verwijzen.

Dit privacybeleid documenteert het privacybeleid van BWGHF als gegevensbeheerder, d.w.z. voor verwerkingen waarvoor BWGHF de doeleinden en middelen van de verwerking definieert.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld van gebruikers van deze website ?

Gebruikers kunnen via deze website hun persoonsgegevens verstrekken aan BWGHF door in te loggen op de site, een aanvraag te doen via e-mail of door een evenement te boeken.

Voor elk aanvraag via email verzamelt de BWGHF de volgende informatie:

 • Naam
 • Voornaam
 • Type aanvraag
 • E-mailadres
 • Bericht

Door te registreren op de website, verzamelt de BWGHF de volgende informatie:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Beroep
 • Werkplek

Door een evenement te boeken verzamelt de BWGHF de volgende informatie:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Postcode
 • Stad
 • Land

Tijdens de navigatie slaat onze door EasyHost gehoste server logs op (gebeurtenissen die worden uitgevoerd door een server of een computertoepassing). Dit bestaat voornamelijk uit het opvragen van uw IP-adres en de historie van uw verzoeken (zoals bijvoorbeeld een paginabezoek)

Waarom verzamel en gebruikt BWGHF deze personnlijke gegevens ?

Navigatie

BWGHF, via EasyHost, slaat serverlogboeken op met als doel inbraakpogingen en anomalieën te kunnen detecteren, om de veiligheid en efficiëntie van het computersysteem te garanderen.

Hoe BWGHF deze persoonlijke gegevens verzamelt?

BWGHF verzamelt gegevens over gebruikers via verschillende informatiebronnen:

• De gebruiker stuurt een e-mail naar mail

• De gebruiker registreert zich op de website

• De gebruiker boekt een evenement

• Cookies

• Serverlogboek

Wie verwerkt persoonlijke gegevens van gebruikers?

Navigatie

De IT-afdeling van EasyHost is de ontvanger van de serverlogs voor het hierboven beschreven doel. De toegang tot het systeem is beveiligd en onder toezicht. EasyHost garandeert dat het alle technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de gegevens te beschermen, zoals vereist door de verordening gegevensbescherming (AVG) die Richtlijn 95/46/EG vervangt.

Hoe bwghf verzamelt en bewijs van de toestemming van de gebruiker?

Elke gebruiker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik dat van zijn persoonlijke gegevens kan worden gemaakt op het moment dat hij deze verstrekt en zoals beschreven in dit privacybeleid.

BWGHF vereist geen toestemming van de bezoeker, dus hun informatie wordt niet opgeslagen of verwerkt.

Hoelang BWGHF persoonlijke gegevens van gebruikers bewaart en wat is de rechtsgrond?

Navigatie

Serverlogs worden voor een periode van 6 maanden bewaard. De opslag van deze logs is legaal als de gebruiker goed op de hoogte is van de implementatie van het logsysteem en dat de opgeslagen gegevens alleen worden gebruikt om de veiligheid van het systeem en het opsporen van anomalieën te garanderen.

Recht van betrokken personen

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben gebruikers de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die EasyHost over hen verzamelt:

• Toestemming voor toegang

• Recht op rectificatie

• Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

• Recht op beperking

• Recht op overdraagbaarheid

Voor elk verzoek met betrekking tot deze rechten kunnen gebruikers een e-mail sturen met het onderwerp van hun verzoek. BWGHF zal binnen een kalendermaand na ontvangst van het verzoek reageren op het verzoek met betrekking tot de hierboven genoemde rechten. Als BWGHF veel verzoeken of complexe verzoeken ontvangt, kan de reactietijd met maximaal 2 extra maanden toenemen.

Om veiligheidsredenen zal BWGHF voor elk verzoek met betrekking tot deze rechten de identiteit verifiëren van de persoon die het verzoek indient. Hiervoor wordt de betrokkene uitgenodigd om één van deze twee acties te doen:

• Stuur een kopie mee van een officieel document (identiteitskaart, paspoort) en een kopie van een energierekening (telefoon, elektriciteit, enz.) waarop duidelijk de naam en het adres van de betrokkene vermeld staan.

• Bel BWGHF die een strikte telefonische verificatie zal uitvoeren die zal bestaan uit het vergelijken van de antwoorden van de gebruiker met de informatie die hij heeft.

BWGHF zal pas op het verzoek reageren na een positieve identificatie.

Onderaannemers

BWGHF deelt geen persoonlijke gegevens met andere bedrijven, met uitzondering van de hieronder genoemde onderaannemers:

• Geen onderaannemers

De hosting van de website is toevertrouwd aan het bedrijf EasyHost

De opslag van persoonlijke gegevens van gebruikers vindt uitsluitend plaats in de datacenters ("clusters") die zich in de lidstaten van de Europese Unie (België) van het bedrijf EasyHost bevinden.

Als onderaannemers garanderen ze dat ze alle technische en organisatorische maatregelen hebben genomen die nodig zijn om de gegevens te beschermen, zoals vereist door het Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens (RGPD), dat Richtlijn 95/46/EG vervangt.

Technische informatie over veiligheidsmaatregelen

Lijst met veiligheidsmaatregelen

EasyHost maakt gebruik van een genetwerkte IT-infrastructuur, waardoor haar personeel intern en met derden kan communiceren en applicaties en diensten kan gebruiken. EasyHost heeft verschillende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd op de volgende gebieden:

• Gebruikers opleiden

• Gebruikers authenticeren

• Autorisaties beheren

• Traceer toegang en beheer incidenten

• Beveiligde werkstations

• Mobiel computergebruik beveiligen

• Bescherm het computernetwerk

• Servers beveiligen

• Beveiligde websites

• Vastleggen en plannen voor bedrijfscontinuïteit

• Veilig archiveren

• Toezicht houden op het onderhoud en de vernietiging van gegevens

• Beheer onderaanneming

• Garandeer de veiligheid van uitwisselingen met andere organisaties

• Bescherm het pand

• Begeleiden van IT-ontwikkelingen

• Versleutelen, integriteit garanderen of ondertekenen

EasyHost test en verbetert deze maatregelen continu.

Veiligheidsinbreuk

Detectie van een veiligheidsinbreuk

Elke gebeurtenis die een potentiële bedreiging voor persoonsgegevens vormt, moet worden beschouwd als een inbreuk op de beveiliging. Een bedreiging kan van verschillende aard zijn: verlies, wijziging, corruptie of blootstelling aan derden.

Hier zijn enkele voorbeelden van gebeurtenissen die als een bedreiging moeten worden beschouwd:

• Inbraak van een derde partij in het bedrijfsnetwerk

• Infectie van één of meerdere toestellen door kwaadaardige software, waaronder een virus, een rootkit, ...

• Verlies van een USB-sleutel met bestanden met persoonlijke gegevens.

• Verlies van een pc, tablet of smartphone die bestanden met persoonlijke gegevens bevat of kan openen.

• Beveiligingsinbreuk in een van de datacenters

EasyHost heeft een aantal maatregelen genomen om deze gebeurtenissen onverwijld te detecteren.

Risicobeoordeling

Tijdens de risicoanalyse identificeert de BWGHF eerst de potentiële schade (fysieke, materiële of morele schade) die gepaard gaat met een verwerkingsactiviteit. Vervolgens beoordelen we de ernst van de schade die kan ontstaan. Ten slotte beoordeelt BWGHF de waarschijnlijkheid van de gebeurtenis door de kwetsbaarheden in hun systemen en operaties te analyseren, evenals de aard van de bedreigingen. Risico's zijn onderverdeeld in "hoog risico", "risico" en "laag risico".

Kennisgeving van beveiligingsinbreuken aan bevoegde autoriteiten

Als de inbreuk op de beveiliging kan leiden tot een bedreiging voor betrokkenen, zoals bijvoorbeeld identiteitsdiefstal, fraude, financieel verlies of invloed op invloed, zal BWGHF de autoriteiten hiervan op de hoogte stellen.

Deze melding moet plaatsvinden binnen 72 uur na de positieve identificatie van de veiligheidsdreiging. Bij overschrijding van deze termijn moet de extra termijn worden gemotiveerd.

Kennisgeving van beveiligingsinbreuken aan betrokken personen

Als het risico voor betrokkenen hoog wordt geacht, moeten zij ook worden geïnformeerd. Bij twijfel over de mate van risico kan voor verificatie contact worden opgenomen met de autoriteiten.

Als de situatie melding aan de getroffenen vereist, moeten ze ook worden voorzien van advies over hoe het risico kan worden beperkt.

Definities

Gevensbeheerder

"Verwerkingsverantwoordelijke" betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. , kan de gegevensbeheerder (of de criteria voor het aanstellen van de gegevensbeheerder) door deze wetten worden aangewezen."

AVG, Art.4 (7)

Onderaanneming

"De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of enig ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke."

Een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke wordt niet als verwerker beschouwd.

AVG, Art.4 (8)

Verwerken

"Verwerking betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonlijke gegevens of sets van persoonlijke gegevens, hetzij door verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of beschikbaarstelling, uitlijning of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging."

AVG, artikel 4 (2)

Persoonlijke gegevens

"Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"), een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator, zoals een naam, een identificatie, locatie gegevens, online-identificatiemiddelen of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon."

AVG, Rec.26; Art.4 (1)

Gevoelige persoonlijke gegevens

“Gevoelige persoonsgegevens: persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gegevens over gezondheid of seksleven en seksuele geaardheid, genetische gegevens of biometrische gegevens blijken. worden afzonderlijk behandeld (strafrecht valt niet onder de wetgevende bevoegdheid van de EU). "

AVG, Rec.10, 34, 35, 51; Art.9 (1)

Referentie document

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ( Algemene verordening gegevensbescherming) http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Privacy-autoriteiten

België

Privacybeleid

Rue de la Presse, 35

B-1000 Bruxelles

Belgique

Telefoon +32 2 274 48 00

https://www.privacycommission.be

commission@privacycommission.be

Europe

European Data Protection Supervisor

https://edps.europa.eu

Gebruik van cookies

De website van BWGHF maakt gebruik van verschillende cookies. Een "cookie" is een bestand van beperkte omvang, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat door de webserver wordt verzonden naar het cookiebestand van de browser dat zich op de harde schijf van een computer bevindt.

Voor het plaatsen van niet-essentiële cookies (en vergelijkbare technologieën) op hun apparaat wordt uitdrukkelijk om toestemming van bezoekers gevraagd.

De cookies die in eerste instantie op de BWGHF-website » worden geplaatst, kunnen worden geclassificeerd als essentiële cookies. Ze worden gebruikt voor beveiligings- en fraudebestrijdingsdoeleinden of voor andere doeleinden, afhankelijk van de specifieke functies van uw website.

historymenucross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram